PTBCTCDN

Chương 03: Phép nói ví von

CHƯƠNG 03 Vận dụng phép ví von để nói lí lẽ, hình tượng sinh động, nội dung sâu sắc, sức thuyết phục mạnh mẽ, là một phương thức khuyên nhủ thường dùng. Phương pháp khéo ví von có hai trường hợp sau: Thứ nhất là cách ví von trực tiếp, tức là không những nói ra vật được ví von mà còn chỉ đích danh đạo lí khi ví von. Thứ hai là cách ví von ngầm, tức là chỉ nói ra vật để ví von, mà không trực …